• 20
 • Ιούλ
pgc-cleaning-office

Μέτρα προφύλαξης από τον κοροναϊό

Ενημερωθείτε για τα αναγκαία βήματα προφύλαξης που εφαρμόζει η επιχείρηση καθαρισμού & υγιεινής Pure Green Cleaning (PGC) για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας που εκδηλώνεται από τον κοροναϊό (COVID – 19).

 

Α. Διασφάλιση ότι τα μέτρα προφύλαξης ακολουθούν τις οδηγίες των Δημόσιων Φορέων και συνδυάζονται με τη σύνταξη σχετικής μελέτης κινδύνου.

 • Κατά πρώτον τα προληπτικά μέτρα προστασίας από τον κοροναϊό (COVID – 19) πρέπει να εναρμονίζονται με τις οδηγίες των αρμοδίων Δημόσιων Φορέων όπως του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της Γενικής (ΕΟΔΥ).
 • Κατά δεύτερον συνιστάται να αναθεωρηθεί η μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε συνεργασία με αρμόδιο τεχνικό ασφαλείας με σκοπό τον εντοπισμό των κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν από τον κοροναϊό (COVID – 19) στο προσωπικό κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους, αλλά και στους πελάτες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτές, ακόμα και κατά την αποχώρησή τους.
 • Η μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου θα πρέπει να εξασφαλίζει τις εκάστοτε νομοθετικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων:
 • Η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας.
 • Η ελαχιστοποίηση των πηγών κινδύνων.
 • Η πλήρης ενημέρωση των εργαζομένων πάνω στα θέματα υγιεινής & ασφάλειας.

 

Β. Οδηγίες και μέτρα πρόληψης για συνεργεία καθαρισμού από τον κοροναϊό (COVID – 19).

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η εταιρεία καθαρισμού & υγιεινής PGC ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες λαμβάνοντας τα εξής μέτρα πρόληψης.

Οργανωτικά μέτρα

 • Οι εργαζόμενοι στα συνεργεία καθαρισμού προσέρχονται στα σημεία που καθαρίζουν (επιχειρήσεις, οικίες, κλπ.) ατομικά και όχι σε ομάδες, ομοίως και ο υπεύθυνος επίβλεψης των συνεργείων.
 • Τα επαγγελματικά οχήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά υλικών και μέσων καθαρισμού και όχι για τη μεταφορά προσωπικού.
 • Οι υπάλληλοι γραφείου προσέρχονται στην έδρα της εταιρείας σε διαφορετικούς χρόνους για την αποφυγή συνωστισμού τόσο στην εταιρεία, όσο και στα μέσα μεταφοράς.
 • Οι συναντήσεις με συνεργάτες, προμηθευτές κ.λπ. διενεργούνται μέσω τηλεδιασκέψεων κατά το δυνατό, οι δε εκπαιδεύσεις του προσωπικού γίνεται μέσω παροχής ενημερωτικού υλικού και μέσω τηλεδιασκέψεων.

Μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας

 • Η εταιρεία έχει τοποθετήσει  κατάλληλους αντισηπτικούς μηχανισμούς στην έδρα της για την προστασία τόσο των υπαλλήλων γραφείου, όσο και των πιθανών επισκεπτών της.
 • Επίσης μεριμνά για την αδιάλειπτο εφοδιασμό των χώρων υγιεινής που διαθέτει με τα κατάλληλα υλικά για το πλύσιμο χεριών (σαπούνι, αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, χειροπετσέτες και σκεπαστούς κάδους απόρριψης αυτών).

Περιβαλλοντικά Μέτρα

 • Η εταιρεία μεριμνά για την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού στους χώρους εργασίας (στην έδρα της). Για τα δε κλιματιστικά εφαρμόζει τις οδηγίες της εγκυκλίου Δ1(δ) ΓΠ / οικ. 26635 /23.04.2020. Διενεργείται ετήσια περιοδική συντήρηση από εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργείο.
 • Διαθέτει στους υπαλλήλους των συνεργείων καθαρισμού αντισηπτικά διαλύματα, γάντια μιας χρήσης, καθώς και επαναχρησιμοποιούμενες μάσκες και τους έχει εκπαιδεύσει επιμελώς στην ορθή χρήση και απόρριψη αυτών.
 • Διενεργεί τακτική απολύμανση με αντισηπτικό των επιφανειών στους χώρους εργασίας όπως γραφεία, τραπέζια, χώρους εστίασης των εργαζομένων, πληκτρολόγια, «ποντίκια», πόμολα, τηλέφωνα, επιφάνειες στο ασανσέρ, κ.λπ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθαριότητα των WC με τη χρήση διαλυμάτων χλωρίνης.
 • Σε περίπτωση που εντοπιστεί επιβεβαιωμένο ή και πιθανό κρούσμα της λοίμωξης COVID – 19 στους χώρους της εταιρείας, διενεργείται άμεσα απολύμανση μέσω ψεκασμού με εγκεκριμένα παρασκευάσματα σε όλους τους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων (ασανσέρ, κλιμακοστάσια).
 • Γίνεται ενημέρωση στους εργαζόμενους για το συχνό καθαρισμό των ενδυμάτων εργασίας και των χορηγούμενων ΜΑΠ. Ειδικότερα, έχουν χορηγηθεί δύο τεμάχια επαναχρησιμοποιούμενων μασκών διαφορετικών χρωμάτων, έτσι ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον υπεύθυνο των συνεργείων καθαρισμού ότι καθημερινά γίνεται χρήση καθαρής μάσκας.
 • Πλέον προσφέρονται υπηρεσίες απολυμάνσεων χώρων κατόπιν συνεννόησης με δυνατότητα προληπτικών ad-hoc και τακτικών επαναλαμβανόμενων απολυμαντικών εργασιών σε χώρους και οχήματα.
 • Υπάρχει συνεργασία με Γεωπόνο ο οποίος διασφαλίζει τη χρήση εγκεκριμένων απολυμαντικών προϊόντων στις εργασίες της εταιρείας.

Γενικές οδηγίες για τον καθαρισμό και τη απολύμανση των εργασιακών χώρων

 • Ο συστηματικός και σωστός καθαρισμός με τη συνήθη διαδικασία (χρήση απορρυπαντικού παράγοντα, νερού και μηχανικής τριβής) και η απολύμανση των επιφανειών και των αντικειμένων στους εργασιακούς χώρους, είναι κρίσιμης σημασίας.
 • Συστήνεται η χρήση προϊόντων με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα εναντίον των κορωνοϊών. Συγκεκριμένα προτείνεται η χρήση 0,5% υποχλωριώδους νατρίου (αραίωση 1:10 εάν χρησιμοποιείται οικιακή χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης 5% ή ισοδύναμο 5.000 ppm εάν χρησιμοποιούνται ταμπλέτες) μετά από τον καθαρισμό με ουδέτερο απορρυπαντικό.
 • Για επιφάνειες που είναι δυνατό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70% κατόπιν καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό, λαμβάνοντας όμως πάντα υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη συμβατότητα του υλικού με τον αντιμικροβιακό παράγοντα που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο προστατευτικό ατομικό εξοπλισμό. Πρέπει να ακολουθείται ο σωστός τρόπος εφαρμογής και απόρριψης του εξοπλισμού. Ο απορριπτόμενος εξοπλισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και να απορρίπτεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Εφόσον χρησιμοποιηθεί προστατευτικός εξοπλισμός που δεν είναι μιας χρήσης, επιβάλλεται η απολύμανσή του με τα κατάλληλα απολυμαντικά (πχ 0,5 υποχλωριώδες νάτριο, ή 70% αιθανόλη μετά από κάθε χρήση). Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν άλλα απολυμαντικά, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Κατά τη χρήση των απολυμαντικών, ο χώρος πρέπει να είναι καλά αεριζόμενος.
 • Στην περίπτωση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID – 19, πρέπει να ακολουθούνται οι συνήθεις διαδικασίες απολύμανσης ή / και απόρριψης του εξοπλισμού ατομικής προστασίας, των εργαλείων, κλπ.

Ο προστατευτικός εξοπλισμός απολυμάνσεων περιλαμβάνει:

 • Μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 ή FFP3
 • Προστατευτικά γυαλιά
 • Προστατευτική φόρμα, αδιάβροχη, με μακριά μανίκια, μιας χρήσης
 • Γάντια μιας χρήσης

Οδηγίες για τους εργαζόμενους

 • Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές του για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή τις παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες από τον εργοδότη του.
 • Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόμενοι οφείλουν ειδικότερα, ανάλογα με την εκπαίδευσή τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους, μεταξύ άλλων, να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη, ή / και σε όσους ασκούν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας.
 • Οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι τα προληπτικά μέτρα που παίρνουμε για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, είναι μέτρα ατομικής και συλλογικής ευθύνης όλων μας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αγνοώντας τις συστάσεις των ειδικών, βάζουμε σε κίνδυνο τόσο την υγεία μας, όσο και την υγεία των γύρω μας, αλλά και την υγεία των συνανθρώπων μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.
 • Οι εργαζόμενοι, προασπίζοντας όχι μόνο την υγεία τους,, αλλά και τη Δημόσια Υγεία, οφείλουν να τηρούν και συγχρόνως να διαδίδουν και να μεταφέρουν στο ιδιωτικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τις οδηγίες και τους κανονισμούς σχετικά με την πρόληψη της λοίμωξης COVID – 19.
 • Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν από τον εργοδότη την πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με την επιδημία από τον κορωνοϊό, αλλά και τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η επιχείρηση, καθώς και να απαιτούν την πλήρη εφαρμογή όλων των προληπτικών οδηγιών και μέτρων για τον περιορισμό της επιδημίας, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, καθώς και επιπλέον μέτρων που προτείνονται από τους αρμόδιους φορείς.
 • Οι εργαζόμενοι, συμμετέχοντας καθοριστικά στην πρόληψη για τον περιορισμό της πανδημίας, καλούνται στη σχολαστική τήρηση και εφαρμογή των οδηγιών των αρμόδιων φορέων (ΕΟΔΥ, ΓΓΠΠ, κλπ.) όχι μόνο κατά τη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου, αλλά στο σύνολο της ιδιωτικής και κοινωνικής τους ζωής.

Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων σε εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της εργασίας του

Εργαζόμενος που εμφανίσει αιφνιδίως τα προαναφερόμενα συμπτώματα αναμένει σε χώρο όπου δε θα έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα, ενημερώνεται ο προϊστάμενος και ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΔΥ ώστε να παράσχει τις απαραίτητες οδηγίες, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται πιστά. Ο χώρος που παρέμεινε ο εργαζόμενος καθαρίζεται και απολυμαίνεται  μετά την αποχώρησή του, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Ψυχική διαχείριση της επιδημίας

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης της λοίμωξης COVID – 19 αν κι από το σύνολο των επιστημόνων που ασχολούνται με την πανδημία κρίνονται ως επιβεβλημένα, ενδέχεται σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη απειλή που προέρχεται από την επέλαση της πανδημίας να σου προκαλέσουν έντονα κι αρνητικά συναισθήματα, όπως: Φόβο κι άγχος, Θλίψη και ανία, Θυμό κι εκνευρισμό κλπ

Τρόποι διαφύλαξης της ψυχικής υγείας:

 • Σωστή πληροφόρηση για τον ιό από έγκυρες πηγές.
 • Διατήρηση της επικοινωνίας με τους σημαντικούς για το άτομο ανθρώπους.
 • Φροντίδα σωματικής υγείας με ισορροπημένη διατροφή, επαρκή ύπνο, ξεκούραση κλπ και υποστήριξη για
 • τη ρύθμιση του στρες και της ψυχικής δυσφορίας που προκαλείται.
PGC administrator

Leave A Comment